Zásady pro práci asistenta v sociální péči

Pracovníci v sociálních službách, kteří pracují v rámci organizací, jsou v "zásadách pro práci" v tomto oboru náležitě proškoleni, takže by měli vždy vědět, jakým způsobem mohou ve vztahu k uživatelům služby jednat a pracovat.

Jiné to může být, pokud se jakýkoli člověk rozhodne poskytovat péči jiné osobě a vezme tak na sebe statut tzv.asistenta sociální péče (dle § 83 zák.č.108/2006 Sb.). 

Osoba, která je na péči jiného člověka závislá, má vždy stále stejná práva na poskytování pomoci a plnění požadavků na zachovávání důstojnosti a etických pravidel, bez ohledu na to, kdo je osobou o ni pečující.

Proto by každý pečující měl mít na paměti několik zásad pro správný přístup k lidem, o které pečuje.

  1. Zachovávat lidskou důstojnost ke každé osobě, bez ohledu na svůj původ, barvu pleti, rasu, etnickou příslušnost, národnost, jazyk, věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní stav, náboženské vyznání, politické přesvědčení, manželský a rodinný stav a sociálně ekonomické postavení.
  2. Dodržovat mlčenlivost a diskrétnost. Podporovat člověka v jeho oprávněných zájmech.
  3. Poskytovat pomoc z individuálně určených potřeb člověka a podporovat rozvoj jeho vlastních kompetencí, samostatnosti a nezávislosti.
  4. Nepoškozovat ani neznevažovat člověka v jeho nepříznivé životní situaci.
  5. Jednat s respektem a pracovat na vztahu založeném na vzájemné důvěře. 
  6. Informovat uživatele péče o možných rizicích a důsledcích při jeho rozhodování.
  7. Zaměřovat se na silné stránky člověka a podporovat všestranný rozvoj jeho osobnosti.
Závazek ASP je inspirován kodexem apsscr a zákonem o sociálních službách.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Kdo je asistent sociální péče

Příspěvek na péči a dávky