Služba osobní asistence

Ve smyslu znění § 38 zákona č.108/2006 Sb. má služba osobní asistence pomoci lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, podpořit život v přirozeném sociálním prostředí a umožnit co nejširší zapojení do běžného života ve společnosti.

Prioritou je důstojné prostředí a zacházení s vědomím toho, že každý člověk má právo na poskytování služby sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

Komu je služba určena

Sociální služba osobní asistence je upravena § 39 zákona č.108/2006 Sb.a § 5 vyhlášky č.505/2006 Sb., který uvádí v jakém rozsahu je služba poskytována a komu je určena.
 1. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 2. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které člověk potřebuje.

Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při použití WC
c) pomoc při zajištění stravy
 1. pomoc při přípravě jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 2. nákupy a běžné pochůzky
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Úhrada služby

Služba osobní asistence je sociální služby poskytovaná za úhradu. Ze strany uživatele je obvykle hrazena z příspěvku na péči, o který uživatel služby žádá.

S poskytovatelem služby, nebo s osobním asistentem, žadatel sepisuje smlouvu o poskytování pomoci, ve které jsou ujednány další upřesnění poskytování služby a výše úhrady.

Maximální částka za poskytování služeb osobní asistence činí 130 Kč za hodinu. Počítá se podle toho, kolik času bylo skutečně využito pro zajištění potřebných úkonů. V případě necelé hodiny se částka poměrně krátí.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Kdo je asistent sociální péče

Příspěvek na péči a dávky