Služby sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace patří mezi služby sociální prevence, které zahrnují široký rozsah činností, jejichž hlavním cílem je podpora a rozvoj praktických schopností a dovedností k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Klientem služby sociální rehabilitace se může stát každý člověk, který vnímá svoji sociální situaci jako nepříznivou a zároveň nedisponuje dostatkem vlastních schopností a dovedností tuto situaci zdárně řešit.

Nepříznivá sociální situace může nastat u každého člověka. Může to být z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, díky nevhodnému životnímu stylu nebo životu v sociálně znevýhodňujícím prostředí, z důvodu ohrožení práv a svobod trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů.

Sociální rehabilitace má nejčastěji formu terénní nebo ambulantní služby. Může tedy probíhat v domácnosti, či jiném přirozeném prostředí člověka nebo je možné do služby pravidelně docházet.

S výjimkou pobytových služeb v sociálně rehabilitačních centrech, jsou tyto služby poskytovány bezplatně. Záleží proto jen na zájmu jednotlivce, do jaké míry se rozhodne nabízenou službu využít.

Rozsah základních činností

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností směřujících k sociálnímu začlenění nebo předcházejících sociálnímu vyloučení
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytování služby sociální rehabilitace vychází z ustanovení § 70 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služby sociální rehabilitace ve Vsetíně


Co mají společného asistence a sociální rehabilitace

Společným obsahem služeb osobní asistence a sociální rehabilitace jsou zejména aktivity, které podporují člověka v jeho zapojování do běžného života ve společnosti.

Navazování sociálních kontaktů, aktivní účast ve vzdělávacích a zájmových činnostech, uspokojování nejen fyziologických, ale zejména psychických a sociálních potřeb, jsou důležitým aspektem smysluplné seberealizace pro každého, kdo se cítí být součástí lidské společnosti a kultury.

Co se týká rozdílů v těchto službách, tak kromě hlavní náplně v poskytování péče a pomoci u osobní asistence, je v sociální rehabilitaci hlavní činností praktické nacvičování a upevňování získaných schopností a dovedností, které k začlenění do společnosti přímo směřují.

Žádost o poskytnutí sociální služby

Každý člověk, kterému se jeho životní situace jeví jako dlouhodobě nepříznivá, může požádat o poskytnutí pomoci formou sociální služby.

Může tak učinit přímo u nejbližšího poskytovatele sociálních služeb. Pokud se jedná o obyvatele menší obce, pak může požádat na obecním úřadě o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností disponují odborně vyškolenými pracovníky a dostatečnými prostředky k tomu, aby dokázaly potřebného člověka nasměrovat ke konkrétní sociální službě.

Na prvním místě jsou to často poradenská centra, kde se každý, kdo stojí o změnu své sociální situace, může dozvědět další důležité informace. Jsou pro veřejnost dostupná bezplatně a jejich návštěvou může člověk předejít mnohem složitější sociální situaci, než se kterou třeba právě přichází.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Kdo je asistent sociální péče

Příspěvek na péči a dávky